Regulamin

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

 

 1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania ze Serwisu oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta. Regulamin nie ma zastosowania w stosunkach z konsumentami.

 2. Informacje zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty tylko zaproszenie do zawarcia Umowy (art. 71 kodeksu cywilnego, Dz.U. 2017.459 ze zm.).

 3. Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania ze Serwisu oznacza akceptację Regulaminu.

 4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu.

 5. Obowiązuje wyłącznie Regulamin. W stosunkach prawnych ze Sprzedawcą nie mają zastosowania ogólne warunki umów (sprzedaży, dostaw lub podobne) ani regulaminy stosowane przez Klientów.

 6. Podstawowe definicje:

  1. Regulamin: Regulamin Serwisu Internetowego;

  2. Sprzedawca: Stainless Factory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Walkowice 87, 64-700 Czarnków, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000722146, NIP: 7632138908, Regon: 369646377;

  3. Klient: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą w zakresie działalności Serwisu.

  4. Usługa Elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j. ze zm.), świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu;

  5. Serwis lub Serwis Internetowy : Usługa elektroniczna, Serwis Internetowy, prowadzony przez przedawcę pod adresem internetowym: www.nierdzewna-fabryka.pl na którym prezentowane są informacje i Towary, co do których Klient może składać Zamówienia;

  6. Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o czynnościach w ramach Serwisu;

  7. Towar lub Produkt – towary prezentowane w Serwisie, co do których Klient może składać Zamówienia;

  8. Umowa – umowa na odległość, dotycząca zakupu Towaru, zawarta na skutek złożenia przez Klienta Zamówienia w Serwisie i jego przyjęcia przez Sprzedawcę;

  9. Zamówienie – chęć zakupu Towaru złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji technicznej;

  10. Formularz – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie Zamówienia;

  11. Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newsletter-a, zawierającego informacje o Serwisie, w tym nowościach lub promocjach w Serwisie.

 

ROZDZIAŁ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE

 

 1. Sprzedawca oferuje następujące rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną:

  1. Serwis internetowy, działający za pośrednictwem witryny internetowej, w ramach której Klient zawiera umowę sprzedaży przez internet, strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej generowanej automatycznie, a wykonanie umowy (w szczególności dostawa Towaru) następuje poza internetem;

  2. newsletter, polegający na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej Klienta, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o Serwisie, w tym nowościach lub promocjach w Serwisie;

  3. opiniowanie, polegające na umożliwieniu przez Sprzedawcę Klientom zamieszczania na stronie Serwisu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta w szczególności dotyczących obsługi lub Towarów.

 2. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

 3. Warunkiem technicznym korzystania ze Serwisu jest posiadanie przez Klienta komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej), dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej.

 4. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

 5. Korzystanie ze Serwisu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

 6. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje za pośrednictwem Serwisu przez internet. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług drogą elektroniczną poprzez opuszczenie Serwisu lub poprzez usunięcie konta Klienta. W takim przypadku umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.

 7. Nie ma możliwości korzystania ze Serwisu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.

 

ROZDZIAŁ 3. DANE OSOBOWE

 

 1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów lub ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, wnikające z ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U.2016.922 ze zm.) oraz z ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030 ze zm.).

 3. Klientom przysługuje prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych. Klientom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania na zasadach wynikających z ww. przepisów.

 4. Sprzedawca zapewnia, że dane osobowe Klientów nie dostaną udostępnione żadnym nieupoważnionym podmiotom. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom.

 5. Dane osobowe Klientów mogą być powierzane osobom trzecim na cele związane z realizacją umowy zawartej z Klientem. Sprzedawca wskazuje, że powierzył przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom: DHL, Poczta Polska, Fedex, GLS, ACUS.

 

ROZDZIAŁ 4. INFORMACJE DODATKOWE

 

§ 1 Konto.

 

 1. Rejestracja konta na stronie internetowej Serwisu jest bezpłatna i wymaga następujących działań: Klient powinien wypełnić formularz rejestracji podając określone dane i składając oświadczenia. Na adres poczty elektronicznej Klienta podany przez niego w procesie rejestracji konta przesłany zostanie link umożliwiający weryfikację konta. Logowanie do Konta polega na podaniu loginu Klienta oraz hasła, ustalonego przez Klienta. Hasło jest poufne i nie powinno być nikomu udostępniane.

 2. Konto umożliwia Klientowi wprowadzenie lub modyfikację danych, dokonywanie oraz sprawdzanie Zamówień oraz przeglądanie historii Zamówień.

 3. Usługa elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

 4. Klient może w każdym czasie zrezygnować z konta w Serwisie poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres: michal@stainless-factory.com lub też pisemnie na adres Sprzedawcy: ul. Walkowice 87, 64-700 Czarnków.

 

§ 2. Newsletter

 

 1. Usługa Newsletter ma na celu dostarczenie Klientowi zamówionych informacji.

 2. Korzystanie z Newsletter-a nie wymaga rejestracji konta przez Klienta, ale wymaga podania adresu poczty elektronicznej oraz złożenia oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych i przekazywania informacji handlowych.

 3. Na adres poczty elektronicznej Klienta przesłany zostanie link potwierdzający subskrypcję Newsletter-a.

 4. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

 5. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Newsletter-a poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres: michal@stainless-factory.com lub też pisemnie na adres Sprzedawcy: ul. Walkowice 87, 64-700 Czarnków.

 

§ 3. Opinie

 

 1. Sprzedawca umożliwia Klientom na stronie Serwisu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi (opinii) Klienta w szczególności dotyczących obsługi lub Towarów.

 2. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

 3. Korzystanie z usługi nie jest możliwe anonimowo. Usługa jest dostępna dla Klientów zarejestrowanych w Serwisie.

 4. Sprzedawca może korzystać z opinii na potrzeby treści zamieszczanych w Serwisie.

 

ROZDZIAŁ 5. SPRZEDAŻ

 

§ 1. Towary

 

 1. Wszystkie Produkty oferowane w Serwisie produkowane są na zamówienie Klienta i nie mają wad

 2. Szczegółowy opis Towaru wraz z opcjami konfiguracji znajdują się na stronie Serwisu.

 3. Na Towary może być udzielona gwarancja lub usługi posprzedażowe. Szczegółowa informacja w tym zakresie znajduje się przy opisie Towaru.

 4. Nie ma możliwości zwrotu Towaru, ze względu na to iż produkowany jest na zamówienie Klienta.

 5. Informacje o Produktach umieszczone na stronach Serwisu nie stanowią ofert, lecz są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 

§ 2. Zamówienia i ich realizacja

 

 1. Zamówienie może być złożone poprzez wypełnienie Formularza, dostępnego w Serwisie. Zamówienia można składać po uprzednim zarejestrowaniu Konta lub bez rejestrowania Konta (gościnne zakupy).

 2. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym.

 3. Zamówienia w Serwisie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.

 4. Klient podaje w Formularzu dane oraz składa oświadczenie w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.

 5. Wypełniając Formularz, Klient wybiera Towar, odpowiednio go dostosowując za pomocą konfiguratora. Po zakończeniu konfiguracji podana zostaje wstępna wycena, która nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz jest zaproszeniem do rokowań.

 6. Potwierdzenie przez Sprzedawcę dostosowanego przez niego Zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, ważną 7 dni.

 7. Sprzedawca wysyła Klientowi, na wskazany przez Klienta adres e-mail, potwierdzenie Zamówienia wraz z fakturą pro forma, zawierającą także szacunkowy czas realizacji Zamówienia.

 8. Po zapłacie przez Klienta ceny wskazanej na potwierdzeniu Zamówienia, Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji. Umowa zostaje zawarta w tym momencie.

 9. Czas realizacji Zamówienia określony jest w fakturze pro forma, o której mowa w punkcie 7 powyżej.

 10. Sprzedawca ma prawo odmowy zawarcia umowy lub realizacji Zamówienia bez podawania przyczyn.

 

§ 3. Płatności

 

 1. Wszystkie ceny Towarów podawane w Serwisie są orientacyjnymi cenami brutto w złotych polskich (ceny zawierają podatek VAT). Powyższe ceny Towaru nie uwzględniają kosztów, o których mowa w punkcie 3 poniżej. Cena Towaru podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest tylko zaproszeniem do rokowań, nie jest wiążąca dla żadnej ze stron.

 2. Cena podana w potwierdzeniu Zamówienia przez Sprzedawcę jest ceną brutto w złotych polskich (cena zawiera podatek VAT). Powyższa cena jest częścią oferty Sprzedawcy, o czym mowa w §2 powyżej, oraz nie uwzględnia kosztów, o których mowa w punkcie 3 poniżej.

 3. Koszty związane z dostawą Towaru (np. transport, dostarczenie, usługi pocztowe) i ewentualne inne koszty ponosi Klient. Informacja o wysokości tych kosztów jest przekazywana na etapie składania Zamówienia.

 4. Forma płatności: Przelew tradycyjny

 5. zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po potwierdzeniu Zamówienia przez Sprzedawcę, Klient powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy Serwisu. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Serwisu;

 6. Na każdy sprzedany Produkt Serwis wystawia dowód zakupu i doręcza go Klientowi.

 

§ 4. Dostawa

 

 1. Produkt wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w Formularzu, o ile Strony nie ustalą inaczej.

 2. Produkt jest dostarczany za pomocą firm kurierskich DHL, Poczta Polska, Fedex, GLS, ACUS oraz transportem własnym.

 3. Wysyłka powinna zostać dostarczona w ciągu 3 dni roboczych od dnia wysyłki Towaru.

 4. Wraz z Towarem Sprzedawca wydaje Klientowi wszystkie elementy jego wyposażenia oraz instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 5. Sprzedawca wskazuje, że:

  1. z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru;

  2. przyjęcie przesyłki z Towarem przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba że:

   1. szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki;

   2. zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;

   3. ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;

   4. szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

  3. w przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Towarem jest naruszona, doznała ubytku lub uszkodzenia, Klient powinien niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki) złożyć reklamację u Sprzedawcy lub przewoźnika. W innym przypadku reklamacje nie będą uwzględniane.

 

ROZDZIAŁ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

 1. Rękojmia za wady fizyczne i prawne Towarów jest wyłączona.

 

ROZDZIAŁ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 1. Odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę lub Klienta może nastąpić na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.).

PLIKI DO POBRANIA

odstąpienie od umowy

 

ROZDZIAŁ 8. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 

 1. Reklamacje Klient powinien kierować na adres Sprzedawcy w formie pisemnej na adres: ul. Walkowice 87, 64-700 Czarnków. O wysłaniu zawiadomienia można także poinformować Sprzedawcę drogą elektroniczną na adres: michal@stainless-factory.com.

 2. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Towarem jest naruszona, doznała ubytku lub uszkodzenia, Klient powinien niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki) złożyć reklamację u Sprzedawcy. Takie działanie umożliwi dochodzenie roszczeń od przewoźnika.

 3. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu, żądanie Klienta.

 4. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 30 dni. Reklamacje niespełniające wymagań określonych w Regulaminie nie będą rozpatrywane. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania.

PLIKI DO POBRANIA

formularz reklamacji

 

ROZDZIAŁ 9. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 

 1. Prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych należą do Sprzedawcy.

 2. Adres strony, pod którym jest dostępny Serwis, a także zawartość strony internetowej www.nierdzewna-fabryka.pl stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej.

 3. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do Sprzedawcy, producenta lub dystrybutora Towaru. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony nierdzewna-fabryka.pl bez zgody właściciela jest zabronione.

 

ROZDZIAŁ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą
  w chwili złożenia Zamówienia.

 3. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 4. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między stronami będzie sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy.